Radonåtgärder 

Sverige har ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i bostäder. Vid en förhöjd radonhalt är byggnadsägaren skyldig att vidta åtgärder för att sänka radonhalten så att gränsvärdet underskrids.

Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i grunden eller källaren. Det är vanligt att trycket inomhus är lägre än i marken under huset, vilket kan göra att markluften sugs in genom de öppningar som finns. Radon kan även komma från byggmaterial, så kallad blåbetong.

Kommer radonet från byggnadsmaterialet, sänks radonhalten enklast genom ventilering. Vi har lång erfarenhet av att åtgärda radonhalter inomhus som kommer från byggnadsmaterial.